سرویس اختصاصی برگزاری وبینار

پشتیبانی گروه واتساپ ، حضور پشتیبان در طول مدت وبینار

سرویس پلن ۱ وبینار - ۵۰ کاربر همزمان - IRwn50

250,000 تومان


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

حداکثر 4 ساعت یک جلسه

پشتیبانی در طول وبینار

قابلیت رکورد جلسات

تبلیغ رایگان

سرویس پلن ۲ وبینار - ۱۰۰ کاربر همزمان - IRwn100

350,000 تومان


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

حداکثر 4 ساعت یک جلسه

پشتیبانی در طول وبینار

قابلیت رکورد جلسات

تبلیغ رایگان

سرویس پلن ۳ وبینار - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRwn150

420,000 تومان


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

حداکثر 4 ساعت یک جلسه

پشتیبانی در طول وبینار

قابلیت رکورد جلسات

تبلیغ رایگان

سرویس پلن ۴ وبینار - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRwn200

500,000 تومان


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

حداکثر 4 ساعت یک جلسه

پشتیبانی در طول وبینار

قابلیت رکورد جلسات

تبلیغ رایگان